Filter

(nezadaný filter) filtrovať
váha
tvrdosť
polohovateľnosť
kategória

VOP


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim ........ ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému ematrace.sk (ďalej len "predávajúci"), uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ematrace.sk (ďalej len "obchod").
2. Kupujúcim - je v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
4. Podmienky upresňujú a bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
5. Tovar - sú produkty alebo služby, ktoré sú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu ematrace.sk.
6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar, ktorý si kupujúci objednal od predávajúceho na základe špecifikácie určenej kupujúcim, ako sú napr. iný rozmer alebo zloženie, aké sú uvedené v ponuke predávajúceho.
7. Služby - sú poskytovanie konzultačnej, poradenskej a technickej podpory.
8. Čas pre doručovanie zásielok - je čas v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod.
 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.
3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde telefonickým alebo e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku písomnou formou (faxom alebo e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom alebo e-mailom). 
5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci a je povinný zaslať tovar poštou formou balíku alebo kuriérskou službou s poistením proti škodám spôsobených prepravou. Predávajúci nepreberá vrátený tovar doručený na dobierku. 
6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

7. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia e-mailom o odstúpení od zmluvy a následným doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Od doručenia písomného oznámenia je kupujúci povinný do 3 pracovných dní doručiť doklady a tovar na adresu : ................, inak je odstúpenie od zmluvy neplatné. O doručení písomného oznámenia predávajúci bude bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.


III. Dodacie podmienky
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb zhotoviteľa tovaru alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený v predajnom mieste.
2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pri splnení podmienky, že kupujúci za tovar predom zaplatil.
3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšom možnom čase od prijatia elektronickej objednávky. Štandardná dodacia lehota je 5 až 10 pracovných dní od pripísania úhrady za tovar na účet predávajúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tom kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.
4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Podpísaním dodacieho listu kupujúci túto skutočnosť potvrdí. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci zásielku neprevezme a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemôžu byť akceptované.
5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
6. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

IV. Kúpna cena, platby
1. Ceny uvedené na stránkach www.ematrace.sk sú platné pre nákup prostredníctvom obchodného systému ematrace.sk. V cene nie je zahrnuté dodanie ani poradenská činnosť. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu, ktorá je uvedená v elektronickej objednávke.
2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho bezodkladne po potvrdení elektronickej objednávky. Ak platba neprebehne do 3 pracovných dní, predávajúci na tento fakt upozorní kupujúceho a má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, kupujúci je zodpovedný za to, že príkaz bol vystavený s platnosťou ihneď a kupujúci má na účte dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

3. Zľavy na výrobky alebo iné cenové akcie sa nekumulujú, ale kupujúci sa môže rozhodnúť, ktoré zvýhodnenie si uplatní.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo na dodanie nového tovaru.
4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena dodania. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), dodanie sa neúčtuje.
5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomnú reklamáciu e-mailom na adresu info@ematrace.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu a faktúry predávajúcemu. Predávajúci bude kupujúceho o prijatí reklamácie informovať prestredníctvom e-mailu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od podania reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom alebo poštou). Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nešetrným zaobchádzaním, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

VI. Ochrana súkromia
1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
3. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


VII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho a v deň odoslania elektronickej objednávky, s výnimkou ak je medzi oboma stranami písomne dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Nákupný košík

Neprihlásený Položky: 0 | Cena: 0,00 €

Infoline


info@ematrace.sk